[PRAKTYKI ZDALNE] Montażysta filmowy – InConventus Group